Vnitřní oznamovací systém

Phdr. Pavel Kubin, IČ 73051217 (dále jen PhDr. Pavel Kubin) na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon), zavedl vnitřní oznamovací systém, který slouží k podání oznámení informací o možném protiprávním jednání, které oznamovatelé – fyzické osoby – získali v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro PhDr. Pavel Kubin.

 

Příslušná osoba pro podání oznámení

PhDr. Pavel Kubin

E-mail: info@knvp.cz

Telefon: 604441802 

Další možnosti oznámení

Osobně u Příslušné osoby po předchozí domluvě na výše uvedených kontaktech. 

Podání na Ministerstvo spravedlnosti na webu https://oznamovatel.justice.cz    

 

Podání oznámení

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

Oznamovatel by se při podání oznámení měl domnívat, že oznámení obsahuje informace, které mají znaky trestného činu, přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech definovaných Zákonem. Oznamovatel nemůže oznamovat úmyslně nepravdivé informace. Takovým postupem se může vůči sobě vystavit sankcím.

 

Vyřízení oznámení

Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. To neplatí, jestliže příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.

Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Jestliže příslušná osoba při posuzování oznámení nezjistí protiprávní jednání, poučí příslušná osoba oznamovatele v příslušné lhůtě o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci.

Jesliže příslušná osoba při posuzivání oznámení zjistí možné protiprávní jednání, příslušná osoba bez zbytečného odkladu navrhne Phdr. Pavel Kubin, IČ 73051217 opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. o tom oznamovatele písemně vyrozumí.

Jestliže Příslušná osoba při posuzivání oznámení zjistí, že se nejedná o oznámení podle zákona na ochranu oznamovatelů, oznamovatele o tom neprodleně písemně vyrozumí.

 

Ochrana oznamovatele a odvetná opatření

Příslušná osoba chrání totožnosti oznamovatele i dalších příslušných osob uvedených v Zákoně jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést. Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit totožnost dotčené osoby tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.

Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu.

Informace a osobní údaje, o kterých se zachovává důvěrnost, neposkytuje příslušná osoba ani na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Oznamovatel ani další osoby uvedené v Zákoně nesmí být vystaveny odvetným opatřením. Odvetným opatřením se dle Zákona rozumí zejména rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu, snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku, přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo a další odvetná opatření uvedená v Zákoně.

 

Vyhledávání nemovitostí

WWW stránky dodala společnost ART Data, s.r.o.. Napojeno na Realitní software ESTATIX a Redakční systém REDIX.